Overgangen til mellemtrinet er begyndelsen på en ny del af tiden på Johannesskolen. Eleverne flytter over i den oprindelige skolebygning til fløjen ud for lærerværelset og i området omkring mediateket.

Undervisning og nye fag

I undervisningen bygges videre på de arbejdsformer og den faglighed, som er grundlagt i indskolingen. Der arbejdes fagligt orienteret og fagrækken udvides gradvist med både boglige og ikke-boglige fag. De nye fag er bl.a. historie, engelsk, tysk, fransk, sløjd og håndarbejde. Det tværfaglige arbejde styrkes i hele skoleforløbet via forskellige projekter, der giver eleverne mulighed for at arbejde emne- og problemorienteret. I fordybelsesugerne er der særlig fokus på projektarbejdsformens arbejdsmetoder, der skal lede hen imod større og større selvstændighed i fordybelsen i et givent område.

Valgfag

Valgfag kan vælges fra 6. klasse. En af de største favoritter er i øjeblikket ”Science”, hvor der arbejdes med alt fra Sundhed til Alternative Energikilder, fra Madkemi og Rumrejser til Metaller og Smykkefremstilling, men også billedkunst, Form og Design samt drama er populære tilbud.

Mellemtrinsamling

Hver mandag i fokusbåndet mødes hele mellemtrinnet i samlingssalen. Den ugentlige samling styrker sangtraditionen og fællesskabet, den er et forum for information og præsentationer og med mellemrum rammen for foredrag og andre aktiviteter, som kan tilgodese de timeløse fag.

Fokusbånd

Fokusbåndet ligger dagligt fra kl. 12.00-12.20. I løbet af året arbejder eleverne med træning af færdigheder i de forskellige fag. Der kan være fokus på f.eks. læsning, engelsk eller andet der kan drage nytte af 20 minutters daglig fordybelse. Det samme fag trænes i perioder á 3-4 uger.

IT

IT på mellemtrinet bygger videre på de grundlæggende færdigheder, som eleverne har opnået gennem IT-undervisningen i 2. klasse. IT er ikke længere en selvstændig time men en integreret del af undervisningen, og der fokuseres ikke kun på teknisk formåen, men også på den digitale dannelse.

Vi har i de senere år prioriteret elevernes mulighed for at bruge computer og andet AV-udstyr. Der arbejdes målrettet på at gøre computeren, videokameraet og andre tekniske hjælpemidler til naturlige redskaber for eleverne. De senere år har vi desuden investeret i bærbare computere til 3. klasserne, sådan at der er et helt klassesæt til deling mellem to klasser. Disse computere følger årgangen.

Venskabsklasser, legepatrulje og læsemakkere

5. klasserne er venskabsklasse med en børnehaveklasse. Eleverne i 5. klasse har virkelig vist sig at være værdige som ambassadører for skolen. Forholdet til den ”lille ven” synes at være lige så vigtigt for de store som for de små. Elevernes ansvarlighed styrkes, når de spiller en central rolle i de nye børneklasseelevers introduktion til skolen og skolelivet.

I de senere år har vi udvidet 5. klassernes rolle til også at omfatte Legepatrulje. Eleverne uddannes til at igangsætte lege for de små i indskolingen og har i efteråret og foråret en ugentlig frikvartersvagt i skolegården, hvor de sørger for at give alle muligheden for et godt og sjovt frikvarter med fælles lege.

Fra skoleåret 16/17 arbejder vi også med at videreføre samarbejdet, således at 6. klasse fungerer som læsemakkere for 1. klasserne i et af fokusbåndene.

SKOLEPATRULJE

Vores 6. klasses elever har mulighed for at tilmelde sig vores skolepatrulje, som assisterer, når Hoffmeyersvej skal krydses på hjørnet af Troels-Lunds Vej. I skoleåret 2013/14 blev vores skolepatrulje kåret til Byens Bedste Skolepatrulje.

Årgangskoordinatorer

Til hver årgang er der knyttet en lærer som årgangskoordinatorer. Lærernes opgave er bl.a. at tage initiativ til sociale arrangementer og fælles projekter for der igennem at styrke samarbejdet mellem eleverne på årgangen. En stor del af dette arbejde foregår i samarbejde med elevrådet.

Elevrådet

Allerede i indskolingen deltager eleverne i elevrådsarbejdet. Men på mellemtrinet bliver arbejdet mere omfattende med mere ansvar og flere udfordringer. Sammen med elevrådskontaktlæreren tager elever store og små emner op.

Vi har fokus på, at vores dygtige og engagerede elever kan få endnu større mulighed for at sætte deres præg på skolens hverdag.

Mobilfri skoledag

Skoledagen på mellemtrinnet er mobilfri. Det er vores vurdering og erfaring, at det har en positiv effekt på både indlæring og det sociale samvær, når eleverne ikke har mobiltelefonerne til rådighed i skoletiden. Mobiltelefonen skal være slukket og bliver opbevaret i et aflåst skab i klassen, med mindre at læreren giver tilladelse til, at den bruges i undervisningen.
Skolen kan ikke tilbyde en forsikring, som dækker elevernes mobiltelefoner. Forældre må selv søge dækning gennem familiens egen forsikring.

Traditioner

På mellemtrinnet er der mange traditioner og fælles aktiviteter. Et af årets højdepunkter er bl.a. en fest for 3.- 6. klasserne, hvor 6. klasserne er værter og giver stafetten videre, inden de fortsætter i udskolingen.
Desuden er der fælles skovtur til Dyrehaven, idrætsdag, rengøringsdag og Skolernes sangdag, hvor alle elever fra 3.- 6. klasse er samlet i kantinen og synger i vilden sky
i en time.
Og en af de rigtig gamle traditioner finder sted midt i december, når 5. klasserne går Lucia for resten af skolen og slutter af med en lille julekoncert i idrætssalen – så ved vi alle, at det endnu en gang er blevet jul.