SKOLENS PROFIL

MISSION

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.

VISION

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Faglighed – Nysgerrighed, ambition, kritisk sans.

Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition.

Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer.
________________________________________

ELEVENS FAGLIGE STANDPUNKT OG GENERELLE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN

EVALUERING AF ELEVER OG UNDERVISNING

Den løbende evaluering, hvor form og metode kan variere, er en naturlig del af skolens praksis i forhold til elevernes læring og planlægningen af undervisning. Dette foregår både som en naturlig del af den daglige undervisning/kommunikation og som en del af skolens mere formaliserede evalueringsplan. Her er en oversigt over metoder og ’tidspunkter’, som vi benytter os af, når mål og resultater evalueres og vurderes:

 • Skole/hjemsamtaler – to gange om året fra børnehaveklassen til og med 6. klasse, en gang om året fra 7. til og med 10. klasse
 • Standpunktskarakterergives 3 gange årligt fra 7. klasse til 10. klasse. I forbindelse med skoleårets karaktergivning afholdes skole-hjemsamtalen, således at karaktererne kan bruges som evaluering og i forbindelse med opfølgning for den enkelte elev i det aktuelle fag. Der evalueres/følges også op på det sociale område
 • Elevsamtaler – i løbet af hvert skoleår har klasselærerne en individuel samtale med alle elever. Ved samtalen evalueres og følges der op på både sociale og faglige forhold
 • Årsprøver afholdes i juni for 8. klasserne. Der er 3 mundtlige og 2 skriftlige prøver. Disse prøver anvender lærerne til at evaluere elevernes faglige udbytte og til at sætte mål for undervisningen i 9. klasse
 • Terminsprøverafholdes i december for 9. og 10. klasserne. 9. klasse har 2 skriftlige prøver, og 10. klasse har 3 – 4 skriftlige prøver afhængig af, om de har valgt tysk/fransk. Disse prøver bruges også til at evaluere det faglige udbytte for den enkelte elev og til at sætte mål for undervisningen for resten af skoleåret
 • Der afholdes indstillingsmøderi november for 8. klasser, 9. klasser og 10. klasser. Til møderne deltager kerneteam, UU-vejledere og afdelingsinspektør. På mødet evalueres den enkelte elev, og der tages stilling til dennes uddannelsesparathed. For ikke uddannelsesparate elever udarbejdes der opfølgningsplaner.
 • Hverdagsevaluering/ løbende evaluering/ opfølgning af undervisning og elever både fagligt og socialt. Kerne- og fagteam samt den enkelte lærer evaluerer løbende den enkelte elevs indsats og sociale trivsel.
 • SMTTE-model(sammenhæng, mål, tegn, tiltag, evaluering) på læsecenteret og Refleksionsguiden i forbindelse med støtteelever
 • Test – se bilag
 • Folkeskolens prøver
 • Klassetrivsel – de enkelte kerneteam evaluerer klassens trivsel gennem en undersøgelse på klassetrivsel.dk. Undersøgelsen danner baggrund for den sociale indsats i klassen.

  UNDERVISNINGENS MÅL, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE

  FAGENE PÅ JOHANNESSKOLEN

  Fagene på Johannesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, som er bygget op af kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål. Her kan der læses om de fag, der undervises i på Johannesskolen: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer
  Hvert år op til skoleårets første forældremøde udarbejder alle lærere en fagbeskrivelse, hvori de gør rede for, hvad den enkelte klasse skal arbejde med i det kommende skoleår. Fagbeskrivelsen beskæftiger sig med fagets kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål og klassens konkrete arbejde og fokus.

  ELEVENS ALSIDIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING

  FÆLLESSKAB OG DEMOKRATI

  Vi arbejder for at sikre elevernes indflydelse på skolegangen. Det sker gennem aktiviteter i klassens tid, præsentationer på fællessamlinger, gruppearbejde i klassen, i elevrådets diskussioner og gennem elevrådsrepræsentanternes arbejde i fællesudvalget og elevudvalg.
  Fællesskab og demokrati spiller en central rolle i undervisningen, der forbereder eleverne til medborgerskab på alle niveauer. Fællesskabet bliver bl.a. understøttet af fællessamlinger, morgensang/mellemtrinssamlinger, lejrskoler og mærkedage og traditioner.
  Der arbejdes målrettet for inkluderende fællesskaber, så den enkelte kan rummes og tilgodeses med respekt for fællesskabet.

  SKOLELEDELSENS KVALITETSSIKRING OG UDVIKLING AF UNDERVISNINGEN

  TEAMSAMARBEJDE – EN EVALUERINGSMETODE

  Skolens lærere er organiseret i kerneteam om den enkelte klasse. Denne struktur er med til at styrke lærernes samarbejde og sætte fokus på faglig udvikling og trivsel for hele klassen og den enkelte elev.

  UNDERVISNINGSOBSERVATIONER

  Ledelsen observerer undervisning hos alle lærere en gang om året. Det overordnede mål er at udvikle undervisningen og fremme læringen, og fokus er på samspillet mellem undervisning og læring. På den måde får ledelsen et større indblik i den almindelige undervisning og et godt udgangspunkt for samtaler om den pædagogiske udvikling i den enkelte klasse og på skolen som helhed. For at kvalificere observationerne tages der udgangspunkt i observationspunkter, som afslutningsvis danner baggrund for en opfølgende samtale med den enkelte lærer.

  AKTIONSLÆRING, EVALUERING I ØJENHØJDE

  Aktionslæring handler om at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimentere med og reflektere over konkrete undervisningssituationer. Aktionslæring er en af de metoder vi bringer i spil, når et lærerteam fx
  står overfor fælles problemstillinger i en klasse.
  Udgangspunktet er, at lærerteamet er sammen om at udforske undervisningen. På den måde bliver alle klogere på, hvordan undervisningen udspiller sig, og hvordan den kan udvikles. Vi arbejder med andre ord med at evaluere og udvikle praksis i praksis. Den indbyggede didaktiske samtale lærerne imellem er med til at øge bevidstheden om undervisningen, og dermed bringe den et pædagogisk skridt videre. Ledelsen kan deltage i aktionerne som observatør og som leder af den didaktiske samtale.

  TILSYNSRAPPORT

  Da Johannesskolen er en privatskole, skal der føres tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Der føres desuden tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  Forældrekredsen på Johannesskolen har valgt at lade Merete Nyboe Jensen, lærer, cand.pæd. og certificeret tilsynsførende udføre tilsynet. Merete Nyboe Jensen er ansat i Frederiksberg Kommune som pædagogisk administrativ konsulent.
  Tilsynet udføres en gang årligt og ledelsen følger op på eventuelle anbefalinger.

  UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE

  Alle skoler skal hvert tredje år fortage en undervisningsmiljøundersøgelse. I foråret 2016 blev undervisningsmiljøet kortlagt via deltagelse i den nationale trivselsundersøgelse med supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser.

  SAMLET VURDERING OG OPFØLGNINGSPLAN

   

  FOKUSPUNKT 1

 • Mål
 • At forbedre overgangen for den enkelte elev fra udskolingen og til gymnasium.

 

 • Indsats
 • Overgangssamarbejde: faglærere i grundskole og gymnasie (dansk, matematik og engelsk) planlægger og underviser sammen i 9. klasse og 1. g for på den måde at dele viden om niveau og elevgruppe.
 • Generelt fokus på samarbejdet mellem grundskole- og gymnasieelever og de to afdelingers lærere.

 

 • Evaluering
 • Hvert år udleveres et spørgeskema til alle elever i 1.g, om hvordan de har oplevet skiftet fra 9./10. klasse til gymnasiet. Sammenligne svarene for de elever, som kommer fra Johannesskolen med de elever, som kommer fra andre grundskoler.

 

FOKUSPUNKT 2

 • Mål
 • At øge elevernes læring gennem indsigt i egne læreprocesser.

 

 • Indsats
 • Pædagogisk dag med Jens Dolin om ”Evaluering af og for læring” i 2015.
 • Pædagogisk dag om ”Hverdagsevaluering” i efteråret 2016 v/ Malene Ringvad.
 • Udvikling af evalueringsformer gennem lærernes samarbejde om fagbeskrivelser.
 • Del af ledelsens undervisningsobservationer og efterfølgende didaktiske samtaler med skolens lærere.

 

 • Evaluering
 • Fokuspunkt i mus-samtaler forår 2017.
 • Ledelsen og PU juni 2017.

  FOKUSPUNKT 3

 • Mål
 • Øget kvalitet i samarbejdet mellem skole og hjem.

 

 • Indsats
 • Pædagogisk dag med Tine Guldager om kommunikation og forældresamarbejde.
 • Erfaringsudveksling blandt lærerne på pædagogiske debatmøder og skabelse af fælles udgangspunkt for afholdelse elevsamtaler, skolehjemsamtaler samt forældremøder.
 • Fælles drøftelser mellem lærere og ledelse på afdelingsmøder.

 

 • Evaluering
 • Ledelsen og PU forår 2018.

  FOKUSPUNKT 4

 • Mål
 • Fastholde et højt trivselsniveau blandt eleverne.

 

 • Indsats
 • Udarbejdelse af en overordnet trivselsplan, der beskriver skolens samlede indsats for at skabe trivsel blandt skolens elever.
 • Erfaringsudveksling blandt lærerne på pædagogiske debatmøder.
 • Klasseteam gennemfører årlige trivselsundersøgelser i klasserne via www.klassetrivsel.dk og tilrettelægger på den baggrund trivselsarbejdet i de enkelte klasser.
 • AKT-lærere indskoling, på mellemtrin og i udskoling, der understøtter en positiv udvikling i klasserne.

 

 • Evaluering
 • Teammøder
 • Samtaler mellem kerneteam og ledelse
 • PU

  FOKUSPUNKT 5

 • Mål
 • At elevrådene bliver en mere synlig og indflydelsesrig del af skolens hverdag.

 

 • Indsats
 • Et introduktionsforløb i indskolingens elevråd med fokus på mødeafholdelse, elevrådets funktion og små projekter og præsentationer på fællessamlingerne.
 • Et øget fokus på mellemtrinnets elevråd, som i højere grad skal deltage i drøftelserne og implementeringen af nye tiltag på mellemtrinnet og planlægning og afvikling af mellemtrinssamlinger, elevfester og emneuger.

 

 • Evaluering
 • På indskolings- og mellemtrinsmøder, i FU/det lille elevudvalg og i ledelsen.

  FOKUSPUNKT 6

 • Mål
 • At styrke fagligheden og træne afgrænsede faglige områder

 

 • Indsats
 • Fokusbånd – 20 minutters daglig undervisning på alle klassetrin
 • Afgrænsede discipliner, der understøtter, supplerer og træner
 • Færdigheds- og metodetræning
 • Faglig læsning og skrivning
 • Kursusforløb
 • Bevægelse

 

 • Evaluering
 • I november 2016 blev der nedsat et udvalg bestående af lærere og ledelsesrepræsentanter, som skal forestå en dybdegående evaluering af fokusbåndet i foråret 2017 og udarbejde forslag til, hvordan og i hvilken retning fokusbåndet skal udvikle sig.

  FOKUSPUNKT 7

 • Mål
 • At skabe øget kvalitet og sammenhæng til Forenklede Fælles Mål i fagbeskrivelser/undervisningsplaner med henblik på synlig læring
 • Indsats
 • Pædagogisk dag om Fælles Mål og synlig læring ved PU
 • Ensartethed og retningslinjer for fagbeskrivelser/undervisningsplaner
 • Fælles tilrettelagte arbejdsmøder til udarbejdelse af nye fagbeskrivelser

 

 

 • Evaluering
 • Ledelsen og PU